ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


การประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างใหม่ล่าสุด

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (1.ประกาศประกวดราคา.pdf)ประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม สถานีวิทยุกระจายเสียง ตชด.ประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจตระเวนชายแดนค่ายรามคำแหง ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า 1 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"256 kB
Download this file (2. เอกสารประกวดราคา.pdf)เอกสารประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจตระเวนชายแดนค่ายรามคำแหง 305 kB
Download this file (3.คุณลักษณะเฉพาะ.pdf)คุณลักษณะเฉพาะคุณลักษณะเฉพาะเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม 159 kB
Download this file (4. ร่างขอบเขต.pdf)ร่างขอบเขตร่างขอบเขตเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม155 kB
Download this file (5.1เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา.pdf)5.1เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาการซื้อจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม สถานีวิทยุกระจายเสียงตารวจตระเวนชายแดนค่ายรามคาแหง134 kB
Download this file (img197.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื๊อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562 1811 kB
Download this file (scan170.pdf)ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบเอฟ.เอ็ม ประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจตระเวนชายแดนค่ายรามคำแหง 1018 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะ.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารยาและเวชภัณฑ์ให้สุนัขประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารยาและเวชภัณฑ์ให้สุนัข จานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง262 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะ11.pdf) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. สถานี วิทยุกระจายเสียงต ารวจตระเวนชายแดนค่ายรามค าแหง ขนาดก าลังส่งไม่ต่ ากว่า ๑ กิโลวัตต์ จ านวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 252 kB
Download this file (ประกาศยกเลิก.pdf)ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม สถานีวิทยุกระจายยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจ ตำรวจตระเวนชายแดนค่ายรามคำแหง จำนวน 1 เครื่อง243 kB
Download this file (เยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2562.pdf)เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงประมาณ2562ประการแผนการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ25621811 kB

Additional information