ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4

 

 

สถานที่ตั้ง

 

          เลขที่ 101 หมู่ที่ 1 ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  90130

          ระยะทางจากอำเภอจะนะ          13  กิโลเมตร

          ระยะทางจากอำเภอนาทวี          16  กิโลเมตร

          ระยะทางจาก บก.ตชด.ภาค 4     55  กิโลเมตร

 

ประวัติการจัดตั้ง

 

          ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ 27 ตุลาคม 2530 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ให้จัด โครงการฝึกอาชีพ ให้กับนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ที่ไม่มีโอกาสเรียนต่อ  โดยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพที่สามารถนำไปทำได้ในท้องถิ่นเดิม  หรือปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  โดยไม่ละทิ้งถิ่นฐาน  และเพื่อสนองพระราชดำริดังกล่าว กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จึงสั่งการให้ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 – 4  จัดตั้งศูนย์ฝึกแบบเบ็ดเสร็จ ให้ครบทุกภาค ภาคละ 1 ศูนย์

 

          ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 เปิดการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นแรกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2536  ใช้สถานที่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 432 ฝึกอบรม  ในปี พ.ศ.2538  ได้จัดการฝึกอบรมให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงในชนบท  วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2539  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

 

          - เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้แนวทางการดำรงอยู่ และการปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนินการไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

 

          - ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีความพอดีในตัวเอง  ที่มีต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายใน ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ  และความระมัดระวังในการนำวิชาต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และดำเนินการทุกขั้นตอน  ขณะเดียวกันยังต้องเสริมสร้างพื้นฐานทางด้านจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีจิตสำนึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ มีปัญญา และความรอบคอบ  เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก

 

          * เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางยวน  ตำบลดอนตรอ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนขยายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

การดำเนินงานโครงการ

 1.โครงการปลูกมะพร้าวน้ำหอม    เริ่มดำเนินการปลูกเมื่อ

วันที่ 5 มกราคม 2538 ในพื้นที่ 22 ไร่ เริ่มให้ผลผลิตแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน

2.โครงการปลูกปาล์มน้ำมัน   เริ่มดำเนินการเมื่อเดือน

มีนาคม 2553  โดยขอสนับสนุนเครื่องจักรกลจากสำนักงานชลประทานที่ 16 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เพื่อปรับพื้นที่ น้ำมันเชื้อเพลิงขอสนับสนุนจาก  บก.ตชด.ภาค 4, กก.ตชด.44 และ ฉก.ตชด.43  เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 ขอรับการสนับสนุนพันธุ์ปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่  จำนวน 1,200 ต้น  ดำเนินการปลูกในพื้นที่ 50 ไร่  และให้ผลผลิตมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน

 3.โครงการปลูกอ้อย   เริ่มดำเนินการปลูกเมื่อเดือน

กันยายน 2554  ในพื้นที่ 15 ไร่ ระหว่างแนวมะพร้าวและในพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ให้ผลผลิตแล้วเป็นบางส่วน

 4.โครงการปลูกมันสำปะหลัง   เริ่มดำเนินการปลูกเมื่อ

เดือนกุมภาพันธ์ 2554  ในพื้นที่ 3 ไร่  เก็บผลผลิตไปแล้วจำนวน 3 รุ่น

 5.โครงการปลูกไม้ดอก (ดาวเรือง) เริ่มดำเนินการปลูกเมื่อ

เดือนธันวาคม 2557  ในพื้นที่ 5 ไร่ เก็บผลผลิตไปแล้วจำนวน 4 ครั้ง ประชาชนสนใจเดินทางมาศึกษาดูงาน และหลักการปฏิบัติ

6.โครงการเลี้ยงกบนา  เริ่มดำเนินการเมื่อเดือน กรกฎาคม

2539 โดยได้รับการสนับสนุนพ่อพันธุ์ – แม่พันธุ์กบนา จากสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์วิจัยห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี 

          ปัจจุบัน มีพ่อพันธุ์ จำนวน 57 ตัว แม่พันธุ์ จำนวน 30 ตัว กบขุน จำนวน 300 ตัว กำลังผสมใหม่ จำนวน 2 บ่อ

 7.โครงการเลี้ยงเป็ดเทศ  และไก่พื้นเมือง   เริ่มดำเนินการ

โดยได้รับเงินสนับสนุน จากมูลนิธิรัฐประชาสรรค์ จำนวน 15,000 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงเรือน/ค่าอาหาร และได้รับการสนับสนุนพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง และเป็ดเทศ อย่างละ 1 คู่

          ปัจจุบัน มีพ่อพันธุ์ไก่ จำนวน 2 ตัว แม่พันธุ์ไก่ จำนวน 5 ตัว ไก่รุ่น จำนวน 2 ตัว ไก่เล็ก จำนวน 17 ตัว

          พ่อพันธุ์เป็ดเทศ จำนวน 1 ตัว  แม่พันธุ์เป็ดเทศ จำนวน 3 ตัว เป็นรุ่น จำนวน 20 ตัว เป็ดเล็ก จำนวน 18 ตัว ลูกเป็ด จำนวน 10 ตัว

 8.โครงการขยายพันธุ์พืช   เริ่มดำเนินการเมื่อปี   2548

จากแนวคิดที่จะผสมผสานกันระหว่างการดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นปัจจุบัน กับการประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่กรีดยางพารา  จึงได้ริเริ่มการทำแปลงพันธุ์ตายางพารา จำนวน      ไร่  สำหรับใช้สาธิตการติดตาพันธุ์ยางพาราให้กับเยาวชนได้ศึกษาหาความรู้  และได้ขยายพันธุ์ไม้ ประเภทไม้ดอก ไม้ประดับ  เพื่อสนับสนุนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และจำหน่ายให้กับประชาชนที่สนใจ

9.โครงการปลูกหญ้าแฝก  ดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2548

จัดทำเป็นแปลงสาธิตให้กับเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของหญ้าแฝก และขยายพันธุ์ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

10โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.

2548 สืบเนื่องจากการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ด้านการเกษตรภายในศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4  จึงได้ริเริ่มทำการเกษตรแบบผสมผสานใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างการปลูกพืช, การเลี้ยงสัตว์ และวัชพืชต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของหน่วย ซึ่งใช้วัสดุจากพืช เศษพืชที่เน่าเปื่อย และมูลสัตว์  นำมาเป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สำหรับใช้ประโยชน์ต่อไป

11.โครงการปลูกพืชสมุนไพร เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.

2539 โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ได้พยายามเก็บรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรที่หาได้ในท้องถิ่น  จำนวน       สายพันธุ์  พร้อมทั้งสรรพคุณทางยา ไว้ให้สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตสืบไป

1.โครงการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาเสริม

    

   

2.โครงการปลูกดอกดาวเรือง

   

 

3.โครงการปลูกมะพร้าวน้ำหอม

    

4.โครงการปลูกอ้อย

 

 

 5.โครงการปลูกปาร์มน้ำมัน

 

  

6.โครงการปลูกมันสำปะหลัง

  

  

 

Additional information