ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓

ประวัติค่ายรามคำแหง

ประวัติกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ ค่ายรามคำแหง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เลขที่ ๔๓๒ ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

rama1วันคล้ายวันสถาปนากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓

วันที่ ๑๒ กันยายน

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๘ กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้ง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต๘ – ๙ ขึ้นโดยตั้งที่ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโดยมี พ.ต.ท.วิชิต รักษณาเวศ ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ ฯ คนแรกและในปีเดียวกันรัฐบาลไทยได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในกรณีการก่อความไม่สงบใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๒ ได้ย้ายที่ทำการจาก ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มาตั้งที่ทำการใหม่ ณ วังเขียว ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยขอยืมอาคารของ กองทัพอากาศ เป็นการชั่วคราว
ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ ได้เปลี่ยนหมายเลขกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต๘ – ๙ เป็นกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๙

Untitled-3

Untitled-4

Untitled-5

ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๙ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๙ ได้รับงบประมาณห้าแสนบาท จึงได้ขออนุมัติกรมตำรวจ สร้างอาคารใหม่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๓๒ ถนนไทรบุรีตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและได้เปิดสำนักงานเมื่อ วันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๐

Untitled-1-1

ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ ได้ขออนุมัติกรมตำรวจเพื่อขอตั้งชื่อ “ค่ายรามคำแหง” ด้วยเหตุผล

 

 • เพื่อเสริมสร้างพลังใจให้กับกำลังพลของหน่วยซึ่งถ้ากล่าวถึงคำว่า “ค่าย” ก็หมายถึงที่รวมของกองกำลังหรือเป็นที่อยู่ของผู้เป็นนักสู้นักรบที่มีระเบียบวินัย
 • เป็นการง่ายต่อการเรียกชื่อสถานที่ โดยใช้คำว่า “ค่าย” ซึ่งหมายถึงกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๙
 • เหตุผลในการอัญเชิญพระนามของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มาเป็นชื่อค่ายก็ เพื่อเทิดพระเกียรติแห่งมหาวีระกษัตริย์ไทยซึ่งพระองค์มีพระปรีชาสามารถ เป็นนักอักษรศาสตร์ เป็นนักรบเป็นนักปกครองอันควรอย่างยิ่งที่จะอัญเชิญพระนามของพระองค์มาเป็นชื่อของค่าย เพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่ตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๙ และ ในวันที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ กรมตำรวจได้อนุมัติให้ใช้ชื่อ “ค่ายรามคำแหง”

  ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ ตำรวจตระเวนชายแดนชาวค่ายรามคำแหง ได้ร่วมกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงขึ้น ประดิษฐานเด่นสง่างามอยู่ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าที่ทำการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๙ เพื่อเทิดพระเกียรติพระนามของวีระกษัตริย์ไทย เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจความรักความสามัคคีตลอดจนดวงวิญญาณเพื่อนนักรบผู้กล้าหาญที่เสียสละชีวิตเพื่อชาติ

  5
  7
  8
  4


  1
  2
  3

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธอสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสมเด็จ พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชอันเป็นสิริมงคลแก่ชาวค่ายรามคำแหง และได้ถือเอาวันที่ ๑๒ กันยายน ของทุกปีเป็นวันค่ายรามคำแหงซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดเรื่อยมา 

 

Additional information