ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ


จุดหมายปลายทาง

"สร้างตำรวจตระเวนชายแดนให้มีเกียรติศักดิ์ อุดมการณ์ และประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ เรียบร้อย การสร้างความมั่นคง การพัฒนาและการช่วยเหลือประชาชน เพื่อความมั่นคงของชาติ"

วิสัยทัศน์
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน

อุดมการณ์ของตำรวจตระเวนชายแดน

๑. เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย รักษาไว้ซึ่งระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๒. ความอยู่รอดของชาติ และความผาสุขของประชาชน อยู่เหนือชีวิต และความเหนื่อยยากของตำรวจตระเวนชายแดน
๓. ตำรวจตระเวนชายแดนทุกนาย จะดชต้องมีความเป็นอยู่ที่เรียบ ง่าย ประหยัด ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรมรับใช้ประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม สามารถพึ่งตนเองได้

เป้าประสงค์ของตำรวจตระเวนชายแดน

๑. พื้นที่ชายแดน และพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคาม
๒. ประชาชนได้รับความปลอดภัย เสมอภาค เป็นธรรมและอยู่ดีมีสุข

พันธกิจของตำรวจตระเวนชายแดน

๑. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทน พระองค์ และพระราชอาคันตุกะ อย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียรติ และรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
๒. เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ด้านความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
๓. รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
๔. พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
๕. สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๖. ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
๗. พัฒนาหน่วยและระบบบริหารจัดการที่ดี

Additional information