ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๖ เวลา ๑๓.๓๐- ๑๖.๓๐ น วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกันจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคี เป็นคนดี มีวินัย และมีจิตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๖

 

        เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๖ เวลา ๑๓.๓๐- ๑๖.๓๐ น. ตามสั่งการ พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.๔๓ มอบหมายให้พ.ต.ท. ชัชชัย กอศิริสลานนท์ รอง ผกก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วย พ.ต.ต. หญิง ดาวัลย์ แก้วประชุม สว.กก.ตชด.๔๓ และ พ.ต.ต. หญิง ดวงเดือน ขุนทอง สว.กก.ตชด.๔๓ วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ สว.กก.ตชด.๔๓,วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกันจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคี เป็นคนดี มีวินัย และมีจิตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความรักความสามัคคีและปรองดองของประชาชน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน ตามแนวทางของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา พระราชทาน ที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการริเริ่มกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีกิจกรรมการบรรยายโดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ประกอบด้วย การบรรยายแนะนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” , การบรรยาย “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” , การพัฒนาบุคลิกภาพ และฝึกปฏิบัติบุคคลท่ามือเปล่า กิจกรรมสันทนาการ โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา/ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา/ หัวหน้าจิตอาสา ๙๐๔ ประจำจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน หัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนประจำจังหวัดสงขลา และหัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนประจำตำบลทุกตำบล (๑๒๗ ตำบล) เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information